Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 1
Konjenital akciğer malformasyonu olan hastaların klinik değerlendirmesi
Nagehan Emiralioğlu *1 ,Kısmet Çıkı *2 ,Gökçen Dilşa Tuğcu *2 ,Ebru Yalçın *3 ,Deniz Doğru Ersöz *3 ,Nural Kiper *3 ,Uğur Özçelik *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu, pulmoner sekestrasyon, bronkojenik kist, konjenital lober amfizemi içeren konjenital akciğer malformasyonlarının sıklığı antenatal ultrasonografilerin de yaygın kullanımı ile son yıllarda artmaya başlamıştır. Çalışmamızın amacı konjenital akciğer malformasyonu tanısı alan hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını incelemek; prenatal ve postnatal tanılarını değerlendirmektir. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümünde Ocak 2004-Temmuz 2014 tarihleri arasında izlenen konjenital akciğer malformasyonu tanısı alan hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları, prenatal tanı alan hastaların postnatal tanıları ve opere olan hastaların postoperatif durumları incelendi. Bölümümüzde son on yıldır konjenital akciğer malformasyonu tanısı alıp klinik izlemde olan, kayıtlarına ulaşılabilen 80 hasta vardı. Ameliyat öncesi tanılarına bakıldığında hastaların %42.5’i (n=35) konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu, %32.5’i (n=26) konjenital lober amfizem, %8.8’i (n=7) pulmoner sekestrasyon, %6.3’ü (n=5) pulmoner hipoplazi, %3.8’i (n=3) enterik kist, %1.3’ü (n=1) bronkojenik kist, %1.3’ü (n=1) timik hemanjiyom, %1.3’ü (n=1) bronşiyal atrezi, %1.3’ü (n=1) konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu ve konjenital lober amfizem birlikteliği tanısı aldı. Radyolojik bulgulara bakıldığında konjenital pulmoner hava yolu malformasyonunda en sık akciğerde kistik oluşum ve pnömonik konsolidasyon; konjenital lober amfizemde ise hava hapsi ile birlikte mediastinal şift olduğu görüldü. Antenatal incelemede konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tanısı alan 24 hastadan 16’sı konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu, ikisi konjenital lober amfizem, ikisi enterik kist, biri pulmoner sekestrasyon, biri timusta hemanjiyom, biri bronşiyal atrezi, biri küçük hava yolu hastalığı tanısı aldı. Konjenital akciğer malformasyonları toraks BT, prenatal ultrasonografi, BT anjiyografi, magnetik rezonans gibi tanı yöntemlerinin gelişimiyle günümüzde erken dönemde tanısı konulabilen heterojen bir hastalık grubudur.

Hastalar doğumda solunum sıkıntısı ile gelebileceği gibi uzun yıllar asemptomatik de kalabilirler. Erken tanı ve tedavi ile hastaların yaşamlarının solunum sistemi yönünden sorunsuz olması mümkün olmaktadır. Anahtar Kelimeler : konjenital akciğer malformasyonu, radyoloji, antenatal ultrasonografi

Copyright © 2016 cshd.org.tr