Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2022 , Vol 65 , Num 1
Çocuk ve adolesanlarda baş ağrısı etiyolojisinde refraksiyon kusurları
Mustafa Aksoy *1 ,Murat Özer *2 ,Mert Şimşek *3
1 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Ankara
2 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanı, Ankara
Bu çalışmada, baş ağrısı şikayetiyle polikliniğe getirilen muayene ve incelemelerinde baş ağrısını açıklayacak patolojik bulgu saptanmayan olgularda refraksiyon kusurlarının araştırılması amaçlandı. Araştırma 01.10.2019 ile 30.06.2020 tarihleri arasında hastaneye getirilen olguların dosyalarının geriye dönük incelenmesi ile gerçekleştirildi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinde baş ağrısına yönelik rutin değerlendirilmesinde herhangi bir patoloji saptanmayan olgular çalışmaya alındı. Bu olgulardan göz hastalıkları polikliniğinde yapılan muayenesinde baş ağrısı nedeni olabilecek şaşılık, glokom ve optik nörit gibi göz hastalıkları tespit edilenler çalışma dışı bırakıldı. Bütün olguların siklopentolat damlalı otorefraktometre değerleri alındı ve Snellen eşeliyle görme keskinliği belirlendi. Refraksiyon kusuru saptanan hastaların uygun tedavi sonrası şikayet durumları sorgulandı. Veriler SPSS 22.0 ile analiz edildi, frekans, ortalama, Ki-kare, One-Way ANOVA ve paired samples t test kullanıldı. Çalışmaya ortalama yaşları 13.01 (7.00-17.00) olan 39`u erkek, toplam 68 olgu alındı. 41 (%60.3) olguda herhangi bir göz yakınması vardı. 21 (%30.9) olguda herhangi bir refraksiyon kusuru saptanmadı; 20 (%29.4) olguda hipermetropi,16 (%23.5) olguda myopi; 11 (%16.2) olguda astigmat saptandı. Bu çalışmada 68 olgunun 47`sinde refraksiyon kusuru saptanırken uygun tedavi sonrası bu hastaların %72.3`ünun baş ağrısı şikayetinin kaybolduğu belirlendi. Göz şikayeti olan ve olmayan grupta refraksiyon kusuru (p<0.001) ve tedavi sonrası baş ağrısı bulunması (p<0.001) açısından fark saptandı. Bu çalışma bize baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuk ve adolesan hastaların herhangi bir göz yakınması olmasa bile göz hastalıkları uzmanına yönlendirilmesinin önemini göstermektedir; böylece ileri araştırma için üst basamak merkezlere sevkin önlenebileceği gibi ambliyopiye yol açarak yaşam boyu kalıcı görme azlığına neden olabilecek refraksiyon kusurları da erken dönemde saptanarak tedavisi sağlanabilir. Anahtar Kelimeler : baş ağrısı, refraksiyon kusurları, çocuk, adolesan
Copyright © 2016 cshd.org.tr