Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2020 , Vol 63 , Num 1-4
Odağı belirsiz ateşli bebek ve süt çocuklarında bakteriyeminin saptanmasında akut faz reaktanlarının rolü
Ülker Bay *1 ,Ergin Çiftçi *2 ,Deniz Tekin *2 ,Halil Özdemir *3 ,Erdal İnce *2
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara
Üç ay ile 36 ay arasındaki odağı belirsiz ateşli çocuklarda gizli bakteriyemi sıklığını, etkenleri saptamak, üremesi olan ve olmayan odaksız ateşli çocukların akut faz reaktanlarını değerlendirerek bakteriyemi saptamada önemi olup olmadığını belirlemek amacıyla 2010-2017 yıllarında Çocuk Acil Polikliniğinde geriye yönelik ve kayıtlı verilere dayanarak bir çalışma yapıldı. Çalışma grubunu önceden sağlıklı olup ateşle gelen odaksız, kan kültürü alınmış 3-36 ay arası çocuklar oluşturdu. Bakteriyemili hastalar, aynı zaman diliminde ateşle başvuran, üremesi olmayan benzer yaş ve cinsiyetteki olgulardan oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Kan kültürü alınmış 23,093 hasta tarandı; 41 çocukta bakteriyemi saptandı. Streptococcus pneumoniae, en sık etken olup (%31.7) bunu Salmonella spp. (%21.9), Escherichia coli (%19.5), Staphylococcus aureus (%9.7), Moraxella catarrhalis (%7.3), A grubu β hemolitik streptokok (%2.4), Klebsiella spp. (%2.4), Neisseria meningitidis (%2.4) ve Proteus mirabilis (%2.4) izledi. Beyaz küre sayısı bakteriyemi grubunda ortalama 13,497±8,113/ mm3, kontrol grubunda 10,664±5,296/mm3 olarak saptandı (p=0.125). Total nötrofil sayısı (TNS) bakteriyemi grubunda ortalama 8,628±6,675/mm3, kontrol grubunda 5,575±4,020/mm3 (p=0.011), CRP bakteriyemi grubunda ortalama 59.6±66.0 mg/L, kontrol grubunda 18.2±31.3 mg/L (p<0.001), Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) bakteriyemi grubunda ortalama 34.9±21.7 mm/ saat, kontrol grubunda 22.2±21.0 mm/saat (p=0.004) olarak saptandı. Ateşi ≥38°C olan 40 olgunun 14`ünde (%35), ≥39°C olan 42 olgunun 27`sinde (%64.3) bakteriyemi gelişti (p=0.015). Piyürisi olan 13 olgunun 12`sinde (%92.3), olmayan 59 olgunun 26`sında (%44) bakteriyemi gelişti (p=0.004).

Çalışmamızda 3-36 ay arası, odağı belirsiz ateşli çocuklarda CRP, ESH, TNS yüksekliği, piyüri, ≥39°C ateş ile bakteriyemi olasılığının yüksek olduğunu belirledik. Ancak başka araştırmalarda ciddi bakteriyel enfeksiyonları öngörmede faydalı olduğu gösterilmiş olan BK yüksekliği, BK≥15,000/mm3 ve ateş ≥39°C birlikteliği, TNS ≥10,000/mm3 gibi diğer parametreler çalışmamızda anlamsız bulundu. Anahtar Kelimeler : ateş, odağı bilinmeyen ateş, bakteriyemi, ciddi bakteriyel enfeksiyon, çocuk

Copyright © 2016 cshd.org.tr