Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2020 , Vol 63 , Num 1-4
Polikistik over sendromlu ergenlerin klinik ve biokimyasal özellikleri
Damla Kazar Ağaçkıran *1 ,Melis Pehlivantürk Kızılkan *2 ,Sinem Akgül *3 ,Nuray Kanbur *4 ,Orhan Derman *4
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doktora Öğretim Üyesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatri Profesörü, Ankara
Polikistik over sendromunun (PKOS) bulgu ve belirtileri genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Günümüzde adolesan bireyler için PKOS tanı kriterleri Pediatrik Endokrin Topluluğu (Pediatric Endocrine Society) tarafından belirlenen biyokimyasal ve/veya klinik hiperandrojenizm ile kronik anovulasyonu içerir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Ergen Sağlığı Polikliniği`ne başvuran ve PKOS tanısı alan 13-18 yaş arasındaki hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı.Rotterdam tanı kriterlerinin fenotipik uygulama modeline göre hastalar dört gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan 52 hastanın ortalama yaşı 15.6±1.3 ve ortalama menarş yaşı 12.2±1.3 (10.0- 15.4) idi. Hastaların 32`sinde (%61.5) akne, altısında (%11.5) akantosis nigricans, 19`unda (%35.2) HOMA-IR> 2.5 ve 20 (%37) hastada dislipidemi saptandı. Hastaların 40`ında (%76.9) biyokimyasal, 44 (%84.6) hastada klinik hiperandrojenizm saptandı. PKOS fenotipik uygulama modeline göre hastaların 37`si (%71.2) grup 1, yedisi (%13.5) grup 2, dördü (%7.7) grup 3 ve dördü (%7.7) grup 4 olarak sınıflandırıldı. Ergen yaş grubu için PKOS tanı kriterleri hâlâ tartışmalıdır. Hiperandrojenizm ve kronik anovulasyon adolesan yaş grubu için farklılık göstermektedir. Tanı kriterlerini tamamını karşılamayan hasta grubunun yakından izlenmesi ve erken tanı açısından belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : polikistik over sendromu, kronik anovulasyon, hiperandrojenizm, ergen
Copyright © 2016 cshd.org.tr